O programie

W ramach programu nauczyciele  mogą otrzymać bon o wartości  2500 zł brutto  na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Nauczyciele będą także mieli  możliwość dopłacenia do droższego modelu  sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. Nauczyciele mają różne potrzeby i ustawa daje im możliwość wyboru takiego sprzętu, jaki spełni ich oczekiwania i potrzeby  w pracy. 

Korzystanie z nowoczesnego sprzętu pozwoli nauczycielom na skuteczniejszą realizację podstawy programowej, urozmaicanie prowadzonych lekcji, poszerzanie wiedzy i rozwój kompetencji cyfrowych uczniów.

SmartScan ECM 2.0 to nowoczesna aplikacja firmy
Konica Minolta pozwalajca w prosty
i w pełni zautomatyzowany sposób pozyskiwać
treści z dokumentów papierowych i przetwarzać je do
popularnych formatów edytowalnych takich jak DOCX,
XLSX,CSV,TXT lub przeszukiwany PDF. To integracja
technologii sprawdzonej już w urządzeniach bizhub
z funkcją rozpoznawania i digitalizacji tekstów (OCR)
o potężnej wydajności.

Kopiarka z smartscanem

Komu przysługuje wsparcie?

Zgodnie z zapisami ustawy,  bon na zakup laptopa przysługuje  nauczycielom, wychowawcom i innym pracownikom pedagogicznym  pozostającym w stosunku pracy na dzień 30 września 2023 r. w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej.

Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze procedowanego w Ministerstwie Cyfryzacji rozporządzenia, grupy nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych ze szkół uprawnionych do otrzymania wsparcia oraz ich kolejność mając na uwadze typ szkoły i wykładany przez nauczyciela przedmiot oraz charakter realizowanych zadań przez wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, a także sytuację społeczno-gospodarczą i stan finansów publicznych.

Bon  nie przysługuje   nauczycielowi, który na dzień złożenia wniosku przez organ prowadzący:

 • nie jest czynnym nauczycielem, przebywa na świadczeniu rehabilitacyjnym lub na urlopie dla poratowania zdrowia;
 • jest zawieszony w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 85t ust. 1–3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 • przebywa na urlopie bezpłatnym, trwającym nie krócej niż 14 dni;
 • jest urlopowany lub całkowicie zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2022r. poz. 854).

Rozporządzenie Minista Cyfryzacji w sprawie określenia grup nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych uprawnionych do otrzymania wsparcia sfinansowanego ze środków publicznych

Najważniejsze korzyści

Eliminacja czasu potrzebnego na przepisywanie dokumentów lub obsługę dodatkowego oprogramowania do rozpoznawania znaków OCR.

Jeden panel do kopiowania, skanowania i wyboru
pożądanego formatu dokumentu gotowego do edycji.

 • Łatwy dostęp do przetworzonych danych i informacji
  dzięki możliwości przeszukiwania treści dokumentów
  *.pdf i *.doc.
 • Każdy pracownik może skorzystać z rozwiązania.
 • Szybki eksport dokumentów w wersji edytowalnej
  do Microsoft SharePoint.
 • Poprawa jakości pracy.
 • Udoskonalenie standardu obiegu dokumentów
 • Komfort pracy zatrudnianej kadry i możliwość koncentracjina właściwych zadaniach.

Zwiększenie produktywności zatrudnianego personelu
dzięki przyśpieszeniu pracy nad tworzeniem i przetwarzaniem
dokumentów.